BABRA CITY NI ZALAK

By | 25th May 2018

BABRA CITY NI ZALAK


Babra city amreli najik aavelu city chhe. tya badha gujrati vase chhe. babra a ek town chhe. jya loko hali mali ne sathe rahe chhe. babra ek avi jagya chhe jya loko pote game tya hari fari sake cchhe.
rajkot rangeelu chhe tya thi 80 km far away aaveluu aa city ma loko vase chhe  babra amreli and chittal ni najik aavelu ek gam chhe tya badhi cast na loko rahe chhe ane badha festivalas ek sathe maline ujvay chhe.
babra jevi ramjat temaj navratri ni a navratri a kyay babra jvi jova altij nati babra k ranigila city jevu darshavva ma aavyu chhe.babra city ma loko sidha ane sant svabhav na hoy chhe te loko ek bija ne kam karvama help kare chhe.
babra taluka ni vasti aashre 45k aaspass hase jema loko vividh prakarna cast na loko chhe.babra ma vadhare padtu cotton&yarns na ginning vadhare chhe may be 56 jetla cotton and yarns na ginning millas babra ma availible chhe.
ahiya ek sale bharay chhe je ne loko budhvari no pull pan kahe chhe budhvari na pule loko farva mate pan jay chhe. babra a 58 villages no ek matra town chhe jya 58 gamdao no samavesh thay chhe.ane ahiya loko ne santi no pan anand thay chhe.
ahiyani vastu ghani rite vakhnay chhe jem ke thakor na gathiya temaj raju nu khaman temaj anek prakarni vangio ahiya vakhnay chhe loko ahiya bahuj door thi khava mate aave chhe ane te khavano anand pan melvi chhe.
babra ma chhela 5 years ma ghanoj visal pane vikas thayo chhe jema loko ne badhi rite suvidha puri padi chhe goverment school temaj ek big goverment hospital and big goverment garden temaj goverment sochalaya ni pan seva goverment thi puripadvama avi chhe.
babra na loko nokhi cast na hova thi pan ek bija ni ghani rite sahay karak rite kaam ma aave chhe ane ahiya na loko padosi dharm samji ek bija na bhai bahen ni jem ekaj parivar ma rahe chhe. ahiya ni ek mooti socitey chhe jene loko dwarkesh society pan kahe chhe.
babra na ginning ma mota paye cotten nu selling vadhare thay chhe all india ma ahiya thi cotten nu selling ane buying thay chhe. cotton leva maate loko  dur thi ahiya aave chhe ane khari deje ane te cotten ne truck transport thi bija city ma moklay chhe.
bija na kaam ma hanesha aagal rhi sahu no sath ane sahkar aapvo aniti thi babra na rehvasi samje chhe ane ahiya emergency sarvar mate ni goverment dwara suvidha puri paday chhe ahiya loko ghanu badhu gruh udhyog nu work pan karta hoy chhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *